Виборча програма кандидата в президенти НаУКМА Сергія Квіта: червень 2021

Національний університет «Києво-Могилянська академія» є найстаршим, найбільш інноваційним, вільним від корупції українським університетом. Він був відновлений разом з українською незалежністю у 1991 році на засадах лідерства та унікальної внутрішньої культури. Протягом своїй 406-ної історії та зокрема 30-ти років після відновлення своєї діяльності Могилянка виконує особливу місію агента суспільних змін. Всі інновації в українській вищій освіті спочатку були запроваджені та апробовані в НаУКМА. Про це я писав у своєму Звіті.

Головною ідеєю моєї програми є забезпечення лідерських позицій НаУКМА, віднайдення відповідних місії і стратегії нашого університету. Сучасна Україна має багато закладів вищої освіти. Тому Києво-Могилянська академія потрібна нашому суспільству лише як інноваційний університет, який виконує особливе призначення: виховує компетентних відповідальних лідерів із сучасним критичним мисленням, змінює вищу освіту й цілу країну на краще. Лише тоді ціле українське суспільство, також міжнародне співтовариство будуть пов’язувати з нами свої надії та підтримуватимуть нас.

Розвиток матеріально-технічної бази та фінансове забезпечення

Завдання фінансового забезпечення та розвитку матеріально-технічної бази НаУКМА зараз є головним. За останні роки ми змінили законодавство, зробивши наші досягнення елементами щоденного життя всіх українських закладів вищої освіти. Тепер на черзі – запровадження повної фінансової автономії вітчизняних закладів вищої освіти. Лише за таких умов вони зможуть самі давати собі раду. А в Києво-Могилянській академії зараз необхідно підвищити заробітну платню своїх викладачів і співробітників, привести до ладу гуртожитки і корпуси, розвинути університетський ендавмент.

На сьогоднішній день головним джерелом надходжень спецфонду НаУКМА залишається плата контрактників за навчання. Ці кошти йдуть на задоволення всіх потреб університету. Для того, щоб підняти рівень оплати праці викладачів і співробітників, нам потрібно через фондрайзинг збільшити надходження різних ресурсів, на які НаУКМА витрачає свої кошти. Особливим викликом для Могилянки є збільшення свого ендавменту поза межі регулярного фінансування з (відсотків) конкретних проектів, на які вже були зібрані кошти. Мова йде про пошук грошей для витрат на ті потреби, які університет вважатиме пріоритетними. Зараз це, без сумніву, збільшення оплати праці могилянців.

Із цією метою потрібно не лише звернути особливу увагу на службу розвитку, але також мати повне взаєморозуміння та виробити спільні спільні пріоритети з Асоціацією випускників, Наглядовою радою НаУКМА, Міжнародним благодійним фондом відродження КМА та Києво-Могилянською Фундацією в Америці. Для реалізації стратегії нашого університету, нам потрібно створити групу взаємопов’язаних між собою партнерських, у т.ч. міжнародних, організацій, об’єднаних спільною метою досягнення досконалості (excellence) Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Окреме велике завдання – це співпраця з великими міжнародними фундаціями. Для цього ми маємо знову звернути увагу на нашу унікальну внутрішню культуру, на свої місію і призначення, на основі яких має бути сформована (чи оновлена) стратегія Києво-Могилянської академії в теперішніх умовах. Кожен жертводавець і партнер, кожен могилянський випускник повинні мати уяву, куди рухається університет, які етапи свого розвитку проходить і які перешкоди ще має подолати.

Символічне значення для НаУКМА має реставрація Староакадемічного корпусу та Будинку настоятеля. Необхідно завершити реставрацію Будинку келій Братського монастиря, а також зробити кращі ремонти для всіх могилянських приміщень. Причому пошук коштів для Будинку настоятеля буде пов’язаний з реалізацією котрогось найважливішого для університету проекту. Як мінімум, раніше ми вели мову про заснування медичного компоненту у Могилянці (включно з університетською клінікою), про створення сучасної природничої лабораторії та про відкриття нового центру гуманітарних досліджень. Маємо визначитися із цього приводу ближнім часом. Від цього також буде залежати подальша стратегія нашого фондрайзингу.

Медіа політика

Присутність НаУКМА в мас-медіа також відноситься до головних пріоритетів нашого розвитку. Ми повинні повернути впізнаваність нашого університету через публічну інформацію про наше лідерство, відповідальність, патріотизм, інноваційні проекти, чутливість до потреб студентства. Меценати, політики, різні партнери завжди підтримують тих, кого знають і розуміють. Добра репутація Києво-Могилянської академії має постійно оновлюватися, ставати більш конкретною, вимірюваною і зрозумілою в Україні та за кордоном.

Варто пам’ятати про те, що НаУКМА завжди був вільною трибуною для незалежної думки. Якщо хтось хотів привернути увагу до нового видання, важливої події, або до своєї організації, завжди намагався спочатку організувати презентацію на нашій території. Також це було найкраще місце для прес-конференцій стосовно власних могилянських подій і проектів. НаУКМА завжди був дружнім для журналістів. Цю традицію треба розвивати, бути все більше відкритими і цікавими для преси. Так формується потрібний нам справжній образ Києво-Могилянської академії.

Наукові та аналітичні центри

Наукові та аналітичні центри (іноді обидві позиції співпадають) є важливою частиною діяльності НаУКМА. Університет повинен всіляко сприяти їхньому подальшому розвитку. Вони все більше мають ставати частиною публічного могилянського дискурсу у власне науковій та публічній сфері. Наші наукові та аналітичні центри повинні бути якомога глибше бути зануреними у сучасний західний контекст, бути першими в Україні у популяризації глобальних трендів, самі ставати законодавцями моди через свою інтелектуальну продукцію та експертизу. Вони є тими структурними підрозділами, які формують обличчя нашого університету.

Прийняття рішень та розподіл ресурсів

Цілком очевидно, що нам необхідно значно покращити не лише зовнішню, але також внутрішню комунікацію. Протягом останніх років, в силу об’єктивних причин, НаУКМА не тільки дещо втратив свою суб’єктність у публічному просторі, але також з’явилися значні проблеми стосовно розуміння цілісної картини подій та взаємодії всередині університету. У прагненні якнайкраще знаходити відповіді на питання, що відносяться до власного кола обов’язків, іноді втрачалося розуміння того, якою є відповідальність інших колег і підрозділів. Тому відновлення єдиної стратегії розвитку університету, яка б включала також стратегію розвитку персоналу, також важливо для організації внутрішньої взаємодії. Передусім мова йде про прийняття рішень та розподіл ресурсів.

Це важливо, що організація освітнього процесу, доброчесність, відкритість і дружність у ставленні до кожних нових поколінь студентів, розвиток важливих для університету проектів безперервно розвиваються у Могилянці не лише через вертикальну взаємодію, але також внаслідок міцних горизонтальних зв’язків, довіри й децентралізації, що в цілому також відноситься до особливостей унікальної внутрішньої культури НаУКМА. В той же час, подальше інституційне зростання є можливим на основі становлення ефективних університетських сервісів та інституційної підтримки різного роду ініціатив наших кафедр і факультетів, а також приватних ініціатив могилянців.

Нам слід повернутися до розгляду питань про доцільність існування винятково чотирирічних бакалаврських програм (деякі з них могли б бути трирічні) та дворічних магістерських програм (деякі з них могли б бути менш тривалими), до започаткування програм молодшого бакалавра, особливо з математичним ухилом (які могли б бути не лише привабливими, але також через них міг би бути реалізований давній могилянський проект вступу до університету, а потім вибору відповідних освітніх програм), необхідно якісно оновити (чи навіть перезаснувати) підготовче відділення згідно з вимогами нашого часу, включно з перспективою навчання іноземців. Головне, щоб наші рішення приймалися згідно з належними професійними аргументами, у т.ч. галузевого характеру, й не суперечили унікальній могилянській культурі.

Необхідно виробити зрозумілі і раціональні підходи до того, в який спосіб ми обраховуємо і порівнюємо внесок (матеріальний та інтелектуальний) різних наших підрозділів. Що ми потребуємо в першу чергу? І навпаки: без чого ми не можемо обійтися? Які підходи до розподілу ресурсів були б загальнозрозумілими і справедливими? Яка кількість студентів виглядала б нам оптимальною, яка габарити університету були б найбільш відповідними стратегії розвитку? Тобто, з одного боку, для хорошого господарювання нам треба зупинятися на оптимальних моделях, з іншого – нам потрібно звернути особливу увагу на зовнішнє залучення коштів. Головне: слід домогтися загального розуміння у спільноті НаУКМА, що розподіл ресурсів відбувається справедливо, на основі досягнутих результатів.

Студентський простір

Студентське життя в НаУКМА завжди було цікавим і яскравим. Традиційна могилянська політика: не «працювати зі студентами», а давати студентам можливість самим організовувати своє громадське і професійне життя, розваги і дозвілля, – повинна продовжуватися. Кожна студентська організація має власні правила і традиції. Завдання університету полягає в тому, щоб підтримувати загальні правила гри, узвичаєні в Могилянці, та поширювати розуміння того, що немає свободи без відповідальності й простір власної свободи природньо обмежується потенційним втручанням у свободу інших людей, які вчаться або працюють поруч.

Університет має підтримувати студентські проекти, особливо ті, що стосуються розвитку відповідного творчого (громадського) простору, який би перетинався у своїй діяльності з ініціативами, важливими для Подолу, Києва, України та виходив на міжнародний рівень. Оскільки вони мають на меті стимулювати подальшу студентську активність, але не тільки. Нам слід залучати до співпраці різних творчих і важливих людей. До інституційних інтересів НаУКМА входить створення таких умов, щоб студенти були зацікавлені проводити в Могилянці якомога більше часу, щоб вони мали всі можливості для персонального зростання і самореалізації. Адже якості майбутніх національних лідерів закладаються саме в студентські часи, разом з відповідальністю, яку вони самі беруть на себе.

Інноваційний глобальний університет

Шлях розвитку НаУКМА – в напрямі до якісного глобального, в теперішніх європейських термінах – «бутікового» університету, унікального на національному рівні, також конкурентоздатного на міжнародній арені. Це звертає нашу увагу на важливість подальшого розвитку міжнародної співпраці (в чому ми і раніше були сильними), участі в міжнародних і національних рейтингах. Оскільки у фізичному вимірі Могилянка – відносно невеликий університет, нам потрібно в першу чергу звертати увагу на перспективні напрями розвитку, де ми маємо критичну масу інтелектуальних сил, або особливі перспективи для виявлення нашої унікальності та інноваційності.

Опубліковано у Університет. Додати до закладок постійне посилання.