Судовий позов Києво-Могилянської Академії до Дмитра Табачника

Національний університет «Києво-Могилянська академія» звернувся до Окружного адміністративного суду м.Києва з позовом до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з приводу несправедливого розподілу місць державного замовлення на 2011/2012 н.р., що має дискримінаційний характер та наносить шкоду інтересам держави.
Важливо, що цей позов має на меті не лише захистити права НаУКМА, але також відстояти громадський (публічний, суспільний) інтерес, який полягає у забезпеченні справедливого, прозорого і професійно обґрунтованого розподілу державного замовлення на підготовку фахівців. У цьому, насамперед, зацікавлені українські вищі навчальні заклади для планування і забезпечення свого розвитку, громадяни України, які платять податки і прагнуть одержати якісні навчальні послуги, а також українська держава, яка зацікавлена в одержанні фахівців високого рівня для народного господарства.
НаУКМА вважає, що теперішнє керівництво МОНМС розподіляє державне замовлення всупереч державним інтересам, вкрай суб’єктивно, непрозоро і непрофесійно, зокрема не зважаючи на критерій якості освітніх послуг. Така практика використання державних ресурсів зазвичай межує з корупційними діями й відповідно характеризує політику теперішнього Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника.
У позові НаУКМА наводить приклади тих напрямів і спеціальностей, які були найбільш дискриміновані цього року і які водночас є унікальними чи належать до одних з найкращих за якістю підготовки в Україні. Мова йде про маґістерську програму з журналістики, для якої державне замовлення було повністю скасовано, бакалаврські програми з права (скорочення державного замовлення відбулося на 50 %, залишилося 15 місць), філософії (скорочення склало 50 %, залишилося 10 місць), економічних наук (скорочення відбулося на 43 %, зокрема фінанси і кредит – 12 місць).
Інтереси Національного університету “Києво-Могилянська академія” у суді представляє адвокатська фірма ЛББК, в якій працюють викладачі й випускники НаУКМА. Тут публікуємо повний текст судового позову та інформацію з додатків про присутність НаУКМА в університетських рейтингах. Будемо вчасно інформувати про всі нові обставини справи та перебіг судового процесу.
Окружний адміністративний суд міста Києва
01601, м. Київ, вул.
Командарма Каменєва, 8, корпус 1
Позивач: Національний університет «Києво-Могилянська академія»
04655,
м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2
код ЄДРПОУ 16459396
тел. 4178461
e-mail: kwit@ukma.edu.ua
Відповідач: Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту України
(МОНмолодьспорт України)
01135,
м.Київ, пр.Перемоги,10
Тел: 486-24-42 

Факс: 236-10-49
e-mail: ministry@mon.gov.ua
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про зобов’язання вчинити дії
Обґрунтування права на звернення
до адміністративного суду
Позивач вважає, що діями та рішеннями відповідача, які оскаржуються у даному позові, порушено його наступні права, свободи та інтереси:
– право на участь у процесі прийняття рішення щодо формування та розподілу обсягів державного замовлення на підготовку фахівців;
– право на обґрунтований, добросовісний, розсудливий, безсторонній, недискримінаційний, збалансований та пропорційний розподіл державного замовлення на підготовку фахівців;
– право на своєчасний, тобто протягом розумного строку, розподіл державного замовлення;
– права виконавця державного замовлення на підготовку фахівців;
– право на державну підтримку підготовки фахівців для пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
– інтерес щодо підняття освітнього рівня громадян та надання якісних освітніх послуг державі та суспільству;
– інтерес в забезпеченні доступності безоплатної освіти для талановитої, але не заможної молоді;
– інтереси щодо інтеграції системи вищої освіти України у світову систему вищої освіти при збереженні і розвитку досягнень та традицій української вищої школи;
– право на гласність при формуванні структури та обсягів освітньої та професійної підготовки фахівців та інші права у сфері публічно-правових відносин між позивачем та відповідачем.
І. Обставини справи
1.1. «06» липня 2011 року Національним університетом «Києво-Могилянська академія» (далі – позивач, або НаУКМА, або університет) було отримано листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі – відповідач, або МОНмолодьспорт України, або міністерство) №1/9-515 від 06.07.2011р., яким університет було повідомлено про необхідність направити 07.07.2011р. до
міністерства представника для отримання наказу про обсяг державного замовлення на прийом та випуск фахівців у 2011 році.
1.1.1. «07» липня 2011 року працівник НаУКМА був направлений до міністерства для отримання наказу, однак обсяг держзамовлення для НаУКМА ще не був підписаний.
1.1.2. «08» липня 2011 року працівник НаУКМА від імені позивача отримав таблиці з обсягом державного замовлення для НаУКМА під підпис у журналі міністерства.
1.1.3. Повного тексту наказу, яким таблиці затверджено, не було надано. У таблицях не було зазначено дати та номеру такого наказу.
1.1.4. Згідно з отриманими таблицями обсяг державного замовлення для окремих спеціальностей та кваліфікаційних рівнів було зменшено у порівнянні з 2010 роком: загальні обсяги по університету були зменшені на 15,62%, зменшення на бакалаврських програмах з права, філософії, фінанси і кредит, економічна теорія відбулися на 43-50%, на Маґістеріумі зовсім не одержано державного замовлення на програми з журналістики та соціальної роботи.
1.1.5. Порівняльна таблиця обсягів держзамовлення у 2010 та 2011 роках додається.
1.2. Прийом документів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на 2011/2012 навчальний рік у НаУКМА та інших ВНЗ здійснювався до «06» липня 2011 року включно, а вступні випробування розпочинались «09» липня 2011 року.
Таблиці із скороченими обсягами держзамовлення, як вказано у п.1.1. даного позову, було отримано лише «08» липня 2011 року, тобто у час, коли абітурієнти уже подали до приймальної комісії НаУКМА свої документи. У зв’язку з несвоєчасним повідомленням про скорочення та скасування держзамовлення для магістерських програм НаУКМА, абітурієнти втратили можливість реалізувати свої права на безоплатну освіту належним чином, в тому числі й шляхом подачі документів до
інших ВНЗ.
1.3. «13» липня 2011 року на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорт України(http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/13_07/1/) було опубліковано офіційне роз’яснення критеріїв, якими керувалось міністерство при прийнятті вищенаведеного рішення (текст додається). Такими критеріями, згідно з вказаним повідомленням, стали:
1.3.1. заангажованість діяльності, Національний університет “Києво-Могилянська академія” – єдиний в Україні вищий навчальний заклад, який майже не здійснює й не здійснював підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (підготовка зараз здійснюється лише з двох спеціальностей з сімнадцяти – правознавства та з інформаційних управляючих систем та технологій). Такої практики у вищих навчальних закладах України не існує;
1.3.2. зменшення обсягу прийому за маґістерською спеціальністю “Журналістика” пов’язано з тим, що підготовку таких фахівців в Україні здійснює не один вищий навчальний заклад.
1.3.3. підготовка журналістів в Національному університеті “Києво-Могилянська академія” здійснюється без навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;
1.3.4. з метою забезпечення якісної підготовки журналістів-магістрів, їх навчання у Києві зосереджено в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, до складу якого входить Інститут журналістики;
1.3.5. великий відсоток відрахувань студентів бакалаврів у Національному університеті “Києво-Могилянська академія”. Так, з 505 студентів, які були зараховані у 2007 році, у 2011 році випущено лише 440, тобто 13% з них було відраховано.
1.4. Вважаючи вказані мотиви міністерства дискримінаційними та необґрунтованими, позивач звернувся до міністерства із зверненнями від 08.07.2011 № 01/1086, від 08.07.2011 №01/1087, від 12.07.2011 № 03/1099 з проханням переглянути обсяги державного замовлення для позивача.
1.5. У відповідь на вказані звернення, відповідачем було надіслано листа (№ 1/11-6219 від 15.07.2011), згідно з яким Міністерство освіти науки, молоді та спорту України, як виняток, збільшує державне замовлення на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом підготовки 050103 «Програмна інженерія» на 4 (чотири) місця та за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на спеціальності: 8.02030101 «Філософія» – на 10 (десять) місць; 8.13010201 «Соціальна робота» – на 15 (п’ятнадцять) місць.
1.6. Міністерством до закінчення вступної кампанії не було надано копії наказу чи його реквізитів, яким було затверджено обсяги державного замовлення у 2011 році. Відсутні реквізити такого наказу й у листах, які надходили від міністерства з цього питання.
Предметом даного позову є оскарження дій міністерства, спрямованих на скорочення та скасування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у НаУКМА у 2011 році, зобов’язання міністерства вчинити дії, спрямовані на відновлення обсягів державного замовлення на рівні 2010 року та зобов’язання прийняти підзаконний нормативний акт, яким врегулювати порядок
розміщення міністерством держзамовлення.
ІІ. Обґрунтування позовних вимог
2.1. Оскаржувані дії та рішення відповідача не відповідають вимогам, встановленим у ч.3 ст.2 КАС України.
Відповідно до ч.3 ст.2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:
1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;
3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);
4) безсторонньо (неупереджено);
5) добросовісно;
6) розсудливо;
7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації;
8. пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);
9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;
10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.
Вважаємо, що рішення міністерства про скорочення та часткове повне скасування державного замовлення для позивача не відповідає усім передбаченим ч.3 ст.2 КАС України критеріям законності з огляду на наступне.
2.1.1. Дії міністерства, що оскаржуються, не вчинені на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України
Відповідно до статті 3 Закону України «Про вищу освіту», державна політика у галузі вищої освіти ґрунтується на принципах (серед іншого):
– доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним громадянином України;
– інтеграції системи вищої освіти України у світову систему вищої освіти при збереженні і розвитку досягнень та традицій української вищої школи;
– державної підтримки підготовки фахівців для пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
– гласності при формуванні структури та обсягів освітньої та професійної підготовки фахівців.
Реалізація державної політики у галузі вищої освіти забезпечується шляхом, серед іншого, створення та забезпечення рівних умов доступності до вищої освіти; забезпечення збалансованої структури та обсягів підготовки фахівців з вищою освітою, що здійснюється у вищих навчальних закладах державної та комунальної форм власності, за кошти відповідних бюджетів, фізичних і юридичних осіб, з урахуванням потреб особи, а також інтересів держави та територіальних громад.
Формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою відповідно до ч.1 ст.18 Закону України «Про вищу освіту» є компетенцією МОНмолодьспорт України.
При формуванні та розміщенні державного замовлення міністерство повинне реалізовувати державну політику у галузі вищої освіти на принципах, що наведені вище.
З офіційного роз’яснення міністерства щодо своїх дій з формування держзамовлення для позивача (пункт 1.3. даного позову) є очевидним, що принципи, закріплені у ст. 3 Закону України «Про вищу освіту» було порушено.
Зокрема, не дотримано гласності при прийнятті рішення, не підтримано підготовку фахівців для пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, якими займаються магістерські програми НаУКМА. Крім того, не враховано інтеграцію України у світову систему вищої освіти, так як критерії для скорочення держзамовлення (пункт 1.3. даного позову) суперечать світовій практиці у вищій освіті. Наприклад, крім НаУКМА, підготовку бакалаврів за спеціальністю
журналістика не здійснюють визнані у світі університети – Оксфорд (http://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate_courses/courses/az.html#aj) та Гарвард (http://dcewww.harvard.edu/2007-08/programs/pub/masters/), але пропонують магістерську програму (обставина, якою заперечується критерій, описаний у підп.1.3.3. п.1.3. даного позову).
Статистика відрахувань у британських
університетах наведена за посланням https://spreadsheets.google.com/pub?key=rjOlMfz31BnVzx0HcijtiBg&single=true&gid=0&output=html, також в
ході судового розгляду справи буде надано статистику відрахувань у провідних
університетах США (фактичні дані, якими заперечується критерій, описаний у
підп.1.3.5. п.1.3. даного позову).
Щодо критеріїв, які вказані у п.1.3.1. даного позову, то підготовка за трьома рівнями бакалавр – магістр – доктор філософії відповідає положенням та вимогам Болонського процесу та світовій практиці. Така триступенева система є метою реформ освіти в Україні, тому необґрунтованим є скорочення держзамовлення для університету у зв’язку з виконанням ним вимог Болонського процесу.
Діями міністерства, що оскаржуються, не забезпечено збалансованої структури обсягів держзамовлення, не забезпечено рівного доступу до освіти та при прийнятті рішень не враховано інтересів особи, університету, територіальної громади та держави в цілому.
Оскарження дій міністерства, направлених на непрозорий розподіл між вітчизняними ВНЗ і скорочення державного замовлення на підготовку фахівців – це відстоювання громадського інтересу, а не лише вирішення проблем НаУКМА. Зокрема скорочення держзамовлення у НаУКМА є відступом від державних інтересів, ігноруванням інтересу громадян до навчальних програм НаУКМА (про що свідчить найбільші по країні конкурси) та на практиці означає небажання відповідача замовляти за рахунок державних коштів якісні освітні послуги та готувати висококваліфікованих фахівців.
2.1.2. Повноваження щодо встановлення держзамовлення
МОНмолодьспорт України використано не з метою, з якою це повноваження надано.
Зокрема, як свідчать дані щодо розподілу держзамовлення по суті міністерство перерозподілило держзамовлення на користь інших вузів при цьому скоротивши обсяги замовлення для НаУКМА у окремих випадках до 0 місць. В результаті такого перерозподілу мета, яка вказана у ст.3 Закону України «Про вищу освіту» – реалізація державної політики на вищевказаних принципах – не була досягнута.
2.1.3. Рішення щодо скорочення обсягів держзамовлення для НаУКМА прийнято не обґрунтовано, тобто без урахування усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії).
Зокрема, МОНмолодьспорт України не врахувало наступні обставини:
– НаУКМА є одним із кращих університетів в Україні згідно з численними рейтингами (таблиця рейтингів додається);
– НаУКМА готує фахівців для пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень (до позову додаються деталізовані довідки про напрямки підготовки НаУКМА, де відбулось скорочення держзамовлення);
– Загальний ліцензійних обсяг студентів у НаУКМА порівняно з іншими ВНЗ є незначним;
– Навчальний процес на спеціальностях, за якими відбулось скорочення, проходить з залученням висококваліфікованих науковців та викладачів, забезпечений відповідною матеріальною базою (див. довідки);
– При НаУКМА діють ряд наукових лабораторій та центрів, які інтегровані до навчального процесу та займаються фундаментальними науково-прикладними дослідженнями (див. довідки);
– У порівнянні з минулим 2010 роком не відбулося змін у навчальному процесі чи щодо інших обставин, які впливають на розподіл державного замовлення у сторону погіршення.
2.1.4. Оскаржувані дії та рішення вчинено міністерством упереджено, недобросовісно, нерозсудливо та без дотримання принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації.
Зокрема, міністерство на офіційному веб-сайті чітко посилається що однією із причин скорочення держзамовлення є «певна заангажованість діяльності НаУКМА» (підп.1.3.1. п.1.3. даного позову) та концентрація підготовки журналістів у м.Києві в Національному університеті ім.Т.Г.Шевченка (підп.1.3.4. п.1.3. даного позову). В результаті скасування держзамовлення журналістів на магістерській програмі НаУКМА право готувати журналістів отримав Національний авіаційний університет, який до цього не здійснював такої підготовки. Таким чином, рішення про скорочення держзамовлення для НаУКМА має очевидний дискримінаційний характер та не сприяє конкуренції в галузі освіти, що є нерозсудливим та недобросовісним. При цьому міністерство не обґрунтовує різницю в якості освіти у цих вищих навчальних закладах та допустило несправедливу та непропорційну структуру розподілу держзамовлення у м.Києві.
2.1.5. Оскаржувані рішення та дії є не пропорційними, тобто вчинені без дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія).
Прийняттям рішення та доведенням його до НаУКМА лише за кілька днів до початку вступних іспитів до магістратури та коли документи до приймальної комісії абітурієнтами вже були здані, міністерство спричинило несприятливі наслідки для прав, свобод та інтересів абітурієнтів та НаУКМА. У зв’язку з тим, що держзамовлення було скорочено, а часу на здачу документів до іншого ВНЗ у абітурієнтів уже не залишалось, було порушено право абітурієнтів на здобуття безоплатної освіти. Несприятливими наслідками буде відсутність справедливої конкуренції між НаУКМА та іншими ВНЗ та перешкоди для талановитої молоді на шляху до отримання освіти безоплатно. При цьому позитивних наслідків оскаржуваних рішень та дій міністерства не вбачається.
2.1.6. Оскаржувані рішення та дії вчинені міністерством без урахування права НаУКМА на участь у процесі прийняття рішення, без залучення місцевого органу самоврядування та без аналізу думки абітурієнтів.
Листом №1/9-3 від 06.01.11 року «Щодо формування пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2011 рік» відповідачем було запропоновано подати пропозиції щодо обсягів державного замовлення, які потребує позивач. Позивачем були надані такі пропозиції, які не були враховані, а щодо окремих напрямів підготовки та кваліфікаційних рівнів – проігноровані повністю.
2.1.7. Рішення міністерства про скорочення держзамовлення було несподіваним та раптовим, прийнятим несвоєчасно. Несвоєчасність доведення держзамовлення відповідачем до позивача полягає у тому, що до моменту доведення цієї інформації абітурієнти уже здали документи до приймальної комісії з розрахунку на наявність бюджетних місць. Абітурієнти дізнались про скорочення держзамовлення у порівнянні з 2010 роком уже після здачі документів до приймальних комісій (пункт 1.2. даного позову) та не змогли скористатись можливістю подати документи до інших вищих навчальних закладів чи на інші спеціальності.
2.2. Відсутність підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють порядок та принципи розподілу державного замовлення на підготовку фахівців.
Відповідно до п.3 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.96 р. №266 “Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням”, критерії, за якими формується державне замовлення, визначаються Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції за участю інших центральних органів виконавчої влади, установ, організацій – потенційних державних замовників на підставі
завдань, визначених законами України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, та доводяться
до потенційних державних замовників щороку до 15 червня.
Відповідно до п.4 вказаної Постанови, потенційні державні замовники щороку до 15 липня подають Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції пропозиції до проекту державного замовлення на поставку продукції у натуральному та вартісному виразі відповідно до напрямів та критеріїв, визначених у пункті 3.
Відповідно до Наказу Мінекономіки від 03.10.2005 р. №314 “Про затвердження критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб”, критеріями для формування державного замовлення за напрямом «підготовка фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовка та підготовка кадрів» є наступні:
– вплив на підвищення освітнього потенціалу населення України,
– задоволення потреб усіх сфер суспільного життя України фахівцями,
– вартість послуг з підготовки одного фахівця, аспіранта, докторанта та кваліфікованого робітника, підвищення кваліфікації та перепідготовки одного фахівця за бюджетні кошти.
Згідно з п.5-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.96 р. №266, державне замовлення за пріоритетними напрямами, серед яких підготовка фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів; підвищення кваліфікації, перепідготовка та підготовка кадрів (післядипломна освіта) може затверджуватися окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.
У 2010 та 2011 році держзамовлення за напрямом «підготовка фахівців» було затверджено окремими рішеннями Кабінету Міністрів України:
– Постанова від 14 липня 2010 р. №580 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2010 році»,
– Постанова від 29 червня 2011 р. №709 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році».
Відповідно до п.6 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.96 р. №266 “Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням”, державні замовники виходячи із затверджених обсягів державного замовлення та виділених на їх виконання коштів самостійно розміщують замовлення на поставку продукції для державних потреб серед виконавців на конкурсних засадах у порядку, визначеному законодавством.
Відповідно до підп.34 п.4 Положення про МОНмолодьспорт України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 410/2011, міністерство формує щороку пропозиції та доводить до підпорядкованих навчальних закладів державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб.
30.06.2011р. МОНмолодьспорт України затверджено Наказ №712 «Про державне замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2011 році». Однак вказаний наказ не було опубліковано та його повний текст не було доведено до позивача. Про дату та номер вказаного наказу позивач дізнався лише з Наказу №363-К від 11.08.2011р. «Щодо притягнення ректорів ВНЗ до дисциплінарної відповідальності».
Таблиці з обсягами державного замовлення позивач отримав від відповідача лише «08» липня 2011 року, що, як вказано у п.2.1.7. даного позову, призвело до негативних наслідків для абітурієнтів.
Законодавство, з однієї сторони, передбачає повноваження відповідача щодо самостійного розміщення та доведення затвердженого Кабінетом Міністрів України держзамовлення відповідно до законодавства, а з іншої – не регулює принципи, порядок та строки такого розміщення. Як наслідок, порушуються права абітурієнтів на освіту та вимоги ч.3 ст.2 КАС України.
Згідно з «Основними напрямами реалізації державної політики зайнятості на 2010 – 2011 роки», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 р. №831, забезпечення національної економіки кваліфікованими кадрами здійснюватиметься шляхом, серед іншого, розроблення механізму формування, розміщення та виконання державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів з визначенням повноважень заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади, сторін соціального діалогу, навчальних закладів та з урахуванням державного замовлення, що формується відповідно до потреб економіки та ситуації на національному і регіональних ринках праці.
Внаслідок відсутності підзаконного акту, що регулює розміщення міністерством держзамовлення, порушуються принципи державної політики, які закріплені у статті 3 Закону України «Про вищу освіту», зокрема принцип гласності при формуванні держзамовлення.
Оскільки відповідно до підп.34 п.4 Положення про МОНмолодьспорт України,
затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 410/2011 та п.6 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.96 р. №266 “Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням” формування, розміщення та доведення обсягів державного замовлення є повноваженнями відповідача, вважаємо, що відповідач повинен затвердити відповідний порядок та принципи здійснення ним такого повноваження.
ІІІ. Зміст позовних вимог
Керуючись всім вищенаведеним, на підставі ч. 2 ст. 19 Конституції України, ч.3 ст.2 КАС України, ст.3, ч.1 ст.18 Закону України «Про вищу освіту», підп.34 п.4 Положення про МОНмолодьспорт України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 410/2011 та п.6 Постанови Кабінету
Міністрів України від 29.02.96 р. №266 “Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням”, просимо суд:
 1. Зобов’язати Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України встановити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців для Національного університету «Києво-Могилянська академія» за скороченими у 2011 році напрямами підготовки на рівні обсягів 2010 року.
 2. Зобов’язати Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України визначити критерії, порядок та строки розміщення між вищими навчальними закладами затверджених обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, про що видати відповідний підзаконний нормативний акт.
 3. Судові витрати покласти на відповідача.
В ході підготовки справи до розгляду просимо суд витребувати від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Наказ №712 «Про державне замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2011 році» від 30.06.2011р.
Додатки:
 1. Копія Витягу з ЄДРПОУ щодо позивача;
 2. Текст повідомлення з офіційного веб-ресурсу відповідача щодо критеріїв скорочення держзамовлення для НаУКМА (роздруковано з http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/13_07/1/);
 3. Довідка про рейтинг НаУКМА за 2009-2011 роки;
 4. Порівняльна таблиця обсягів держзамовлення у 2010 та 2011 роках;
 5. Довідка про конкурс в НаУКМА у 2011 році;
 6. Копія Листа відповідача від 06.07.2011  №1/9-515;
 7. Таблиці з обсягами держзамовлення для НаУКМА, що були отримані 08.07.2011р.;
 8. Копія Листа С.М.Квіта від 12.07.2011 № 03/1099;
 9. Копія Листа відповідача від 15.07.2011 № 1/11-6219;
 10. Лист відповідача від 06.01.2011 №1/9-3 «Щодо формування пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2011 рік»;
 11. Пропозиції НаУКМА щодо обсягів прийому за держзамовленням у 2010, 2011 роках;
 12. Таблиця з переліком статтей у ЗМІ щодо скорочення держзамовлення;
 13. Текст статті Ігора Лікарчука «Як із деяких ректорів зробили цапів-відбувайлів» (роздруковано з http://education.unian.net/ukr/detail/191240);
 14. Довідка щодо магістерської програми «Журналістика»;
 15. Довідка щодо факультету економічних наук;
 16. Довідка щодо факультету правничих наук;
 17. Довідка щодо бакалаврської програми «Філософія»;
 18. Доказ сплати судового збору;
 19. Копії позову з додатками для учасників процесу.
Підписано у м.Києві «26» серпня 2011 року
_______________
С.М.Квіт, Президент Національного університету «Києво-Могилянська
академія»
ДОДАТКИ
НаУКМА в університетських рейтингах
2010
Рейтинг вищих навчальних закладів журналу “Деньги”:
1 місце з підготовки спеціалістів із гуманітарних спеціальностей,
2 – з юридичних,
3 – з економічних.
Рейтинг вищих навчальних закладів видань «Кореспондент» та «Комментарии», які опитали представників 32 провідних компаній України за результатами оцінки якості підготовки випускників. За напрямами підготовки НаУКМА посідає:
2 місце за підготовкою фахівців з управління персоналом, адміністративного
персоналу, з маркетингу та PR;
3 – фахівців з економіки та фінансів, юридичних спеціальностей;
4 – фахівців у сфері продажу;
8 – фахівців з іформаційних технологій.
У рейтингу 200 університетів «ТОР-200 Україна» НаУКМА посів 8 місце серед
ВНЗ України.
За результатами третього загальнонаціонального рейтингу «Компас-2010» , НаУКМА посів 4 місце серед ВНЗ країни. За напрямами:
2 місце – Економіка / менеджмент
3 місце – Право
5 місце – Інформаційні технології
USETI (Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні)
провела аналіз вступної кампанії 2010 в Україні. НаУКМА визнано лідером серед 525 вузів країни:
– за загальним конкурсом – 8,06 заяв на місце
– за середнім балом ЗНО — 184, 91 (з відривом у 12 балів)
– за середнім балом атестату – 185, 88.
2011
Рейтинг вищих навчальних закладів журналу «Деньги»:
1 місце з гуманітарних спеціальностей,
3 – з юридичних,
3 – з економічних.
У рейтингу 200 університетів «ТОР-200 Україна» НаУКМА посів 5 місце серед ВНЗ
країни.
Києво-Могилянську Бізнес Школу було нагороджено титулом «Best MBA», за
результатами відкритого голосування, проведеного «KyivPost» та рішенням
експертної ради.
У Рейтингу Інтернет-видання TEXTY, НаУКМА серед  500 вищих навчальних закладів визнано кращим для вступу.
У рейтингу Громадянської мережі «Опора» за популярністю серед абітурієнтів, які отримали 200-бальний результат зовнішнього незалежного оцінювання, НаУКМА посів 2-ге місце.
Опубліковано у Університет. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *